DETAIL PŘÍSPĚVKŮ:

Datum: 19.3.2010 0:42:07
Vložil: Martin
Pomozte mi prosím s vyplněním dotazníku, který je součástí mé diplomové práce o lázeňských službách. Potřebuji znát Váš názor. Předem Vám ďekuji. Stačí když kliknete na následujíci odkaz. Ještě jednou děkuji. Odkaz : http://vase-zkusenost-s-lazenskymi-sluzbami.vyplnto.cz/
Datum: 25.11.2015 11:11:14
Vložil: i4DR8V6Ckh
Petrovi Urbanovi:Nemysledm, že by Pavel Rychetskfd neřekl něco zajedmave9ho o pre1vu. Osobně mě např. zaujala 1. jeho pozne1mka o nttuosni oddělovat ote1zky fastavnosti a ze1konnosti (ač je to pouze pěkne1 re9torika a daS ještě poře1d funguje jako dalšed obecnfd soud, než ochre1nce fastavnosti, tedy ne jako korektor každe9 nespre1vne9 aplikace ze1kona), 2. jeho postřeh o tom, proč jsou pravomoci dastavnedho soudu ČR formulove1ny tak široce (nedůvěra v obecne9 soudy, obsazene9 persone1lem ze stare9ho režimu), nebo 3. např. pozne1mka o tom, kolik toho může ree1lně ovlivnit předseda NS (zajedmave9 předevšedm pro kritiky předsedkyně Ivy Brožove9, když poukazujed na jeho nekvalitned nebo nejednotnou judikaturu; teď se nevyjadřuji k manaže9rske9mu ředzened soudu). Snad tedy nehovoředte za všechny čtene1ře JP ;-)1. a 2.:LN Jak jste si jako še9f daS připadal, když ve1s prezident Klaus nede1vno obvinil, že ve1š soud ohrožuje demokracii v te9to zemi? Ten vfdrok nebyl šťastnfd. Každfd me1 pre1vo nesouhlasit. Ale v že1dne9m předpadě si nemysledm, že by dastavned soud ohrožoval demokracii. daS je tu od toho, aby ji chre1nil. Ze1kladned proble9m fastavnedho soudnictved a mysledm tedm to naše, německe9 a španělske9 je, že jako jedine9 majed gigantickou pravomoc. Nejenže mohou zrušit ze1kon, kterfd přijal parlament. Ony mohou zrušit i jake9koli rozhodnuted jake9hokoliv orge1nu veřejne9 moci, tedy vle1dy, ministra, soudu. Tak silne1 kompetence vede k jiste9mu ze1vazku zdrženlivosti. dastavned soud nemůže do všeho zasahovat, mused velmi ve1žit, kdy je situace už kriticke1. A teď položedm je1 ote1zku ve1m. Proč si mysledte, že v těchto třech zemedch dostaly fastavned soudy tyto kompetence? LN Asi proto, že majed zkušenosti s diktaturami. Ano. Jsou to země s dlouhfdm obdobedm totalitnedho syste9mu a po pe1du toho syste9mu tu byla nedůvěra v obecne9 soudy. Nened možno ty tisedce soudců vyhodit. Oni soudili za totalitnedho syste9mu a budou většinou soudit do doby, než biologickfd faktor provede obměnu. A proto se v těchto zemedch nad ně postavil dastavned soud. Ale my nejsme dalšed odvolaced instance. Kdekdo u ne1s jde před slavnfd soud a už křičed: Je1 půjdu až k dastavnedmu soudu! A teď řeknu něco, co je velmi tvrde9. My v takove9 kauze zjistedme, že rozhodnuted bylo neze1konne9 a my ho nezrušedme. My nenapravujeme neze1konnosti, my napravujeme jenom protifastavnosti. Nened možne9 vršit dalšed a dalšed opravne9 prostředky, protože pak by spravedlnost nikdy neskončila.3. [V reakci na to, co přimělo Otakara Motejla, v te9 době předsedu NS, aby se stal ministrem spravedlnosti]:A on byl na Nejvyššedm soudě trochu nešťastnfd. Předseda soudu a je1 to dneska už pět let cedtedm se cedted za ten soud odpovědnfd, ale přitom na to neme1 absolutně že1dnfd vliv. On se tam stare1 o hadry na podlahu, prostě o to, aby ten soud fungoval. Ale vůbec si nedovedu představit, že bych je1 věděl, že třeba paned Kalenske1 me1 fastavned stedžnost u třetedho sene1tu našeho soudu, šel bych za nimi a ptal se jich, jak se rozhodnou. V tu re1nu by mě vypoklonkovali ne z te9 medstnosti, ale ze soudu. Proto Ota na mou prosbu tak rychle přistoupil. Jenže druhfd den Zeman nepřistoupil na to, aby do vle1dy šel Ota medsto mě a pěkně ne1m to rozdělil. Jeden na legislativu, druhfd na spravedlnost. A šli jsme oba.
Datum: 27.11.2015 5:17:15
Vložil: J7eau3huk
Ad J.H.:To tvrzened o sotcniolegii založene9 na pozne1ned mi přijde hodně mylne9. Scientologii založil podvodnedk a spisovatel brakove9 sci-fi literatury Ron Hubbard, kterfd ze scientologicke9 cedrkve učinil sektu, resp. ne1stroj zedske1ve1ned obživy pro sebe a vfdše postavene9 činovnedky cedrkve a pro zedske1ve1ned moci nad dušemi a majetky lided. Psychologove9 na dianetice a scientologickfdch kursech nic odborne9ho nevided, naopak spedš hodně laicke9ho, neodborne9ho a manipulativnedho, resp. škodlive9ho. Oproti tomu abrahamovske1 ne1boženstved středovfdchodnedho původu shrnujed tisedcilete9 zkušenosti a moudrosti, byť třeba i ve formě "pohe1dek" či podobenstved. Ne ne1hodou se v judike1tech občas objeved i nějakfd ten biblickfd odkaz, na rozdedl od Hubbardovy Dianetiky.K te9matu kolaborace s komunismem bych pak ještě dodal, že dnes mi přijde snadne9 bfdt "genere1lem po bitvě", když mnozed z ne1s te9 volbě vystaveni nebyli, nebo jsme kolaborovali jinak (me9ně formalizovaně - je1 třeba recitoval na 40. vfdročed založened Pionfdrske9 organizace nebo na 25.2. kreslil milicione1ře) nebo jsme propluli nevedm jak nebo provedli něco ošklive9ho i bez stranicke9 knedžky. Film Habermannův mlfdn vypre1ved o něčem podobne9m, velmi doporučuji.Nu, ještě že spravedlnost nened tu, ale nahoře.
Datum: 28.11.2015 16:49:23
Vložil: Hb7ecOkJF
Soudit lidskou bystot na ze1kladě jejed předslušnosti k politicke9 straně považuji za nefe9r. A to i v předpadě, že tou stranou byla KSČ nebo NSDAP.A to ředke1m jako člověk, kterfd me1 dedky naproste9 neambicif3znosti (= neze1jmu o profesned vzestup, kterfd s sebou nutnost alespoň forme1lnedho členstved v KSČ přine1šel) svfdch rodičů skvělfd ke1drovfd profil. Podle skutků pozne1te je. Nikoliv podle stranicke9 předslušnosti.O.M. http://keaarbo.com [url=http://vqsiscnd.com]vqsiscnd[/url] [link=http://qvgbdbpbql.com]qvgbdbpbql[/link]

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

Titulek Vložil Datum
Hotel Flóra xxx 8.4.2009 12:18:14
└ Re: Hotel Flóra fogy.109@seznam.cz 3.6.2009 16:56:22
  └ Re: Hotel Flóra S-GUIDE 5.6.2009 14:47:39
    ├ VRBQRUWSTha pwIK8xbM4dMY 24.11.2015 15:07:38
    ├ MqvFnkOEhe lDVBxE81 25.11.2015 17:36:16
    ├ JTjeNXqJxRDflMnWO DRltZukP 27.11.2015 5:17:41
    └ aHQZtXMXvpMHinfF kqXv6JzZ 28.11.2015 16:49:41
Lázně Lednice Dáša 30.4.2009 11:34:02
└ Re: Lázně Lednice Tamara 24.8.2015 17:43:16
Doporučení mladej 26.5.2009 12:25:43
├ Re: Doporučení Romeo 29.4.2013 17:51:59
├ Re: Doporučení Terinka1984 18.9.2013 9:45:46
│ ├ jRvsnfITHFttzEjggu Ecoy7nEqHi 24.11.2015 14:03:31
│ ├ LophuTDfQKFSQTVPwNA EnSmi4vSqr2t 25.11.2015 11:10:51
│ ├ rnmzGsjrpRoVoWX FjOJFl6ghs9 25.11.2015 17:36:12
│ ├ rXuRdoHvIznSHUPhsyN THql2DiZ 27.11.2015 5:16:50
│ └ VEqriXPcBUUkCo WtKAPQUp 28.11.2015 16:49:09
│   ├ YqDqtMKKHv p81sMnEU 29.3.2017 16:13:33
│   ├ gXXFueKXUbGv rW8nSjfKXqxY 4.4.2017 11:27:34
│   ├ gMDwhYDbvSPdcCju LzI6edr8ufg 4.4.2017 16:59:23
│   └ IRDQGNecpszsQzQTPWBd 4RF0lmgZT8v 4.4.2017 22:19:46
├ Re: Doporučení Eliška 16.10.2016 14:20:21
├ mRLhtNFHawYHruWQboiy nCL0oT2nd 29.3.2017 16:13:49
├ UfnsptDybYkcNPfDXcw 3ns8cLSh 4.4.2017 11:27:33
├ HOntwxDNOslsmE Y3t2HqRcyXUk 4.4.2017 16:59:21
└ VzbuunjXRRdvYnKR krhMBlVuhAJC 4.4.2017 22:19:46
Konstantinovy Lázně Jaroslav 22.8.2009 15:08:38
dovolená le 26.8.2009 7:22:47
Pomozte mi prosím! Martin 19.3.2010 0:42:07
├ XjCmfUuKeizWQpyktN i4DR8V6Ckh 25.11.2015 11:11:14
├ lKGvhIAvXJ J7eau3huk 27.11.2015 5:17:15
└ XhfBVVTQVpMY Hb7ecOkJF 28.11.2015 16:49:23
Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! Pařízek 29.5.2010 10:37:55
├ Re: Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! Pařízek 29.5.2010 10:44:14
├ Re: Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! tamara 29.6.2010 22:53:33
│ ├ FrWTWstYigOMj 0py2a6b4sOg9 18.4.2014 12:11:33
│ └ vnwDBmAwhCIIMNHrTxUc kPjS4Hn8WnB 29.3.2017 16:13:33
├ DguStaCYHu LJMeTP2F 24.11.2015 14:00:46
├ OzlnChpEss dX3xH9V3 25.11.2015 17:35:24
├ ZFLjMAoEjdhOFNnTLUE SZItFQ3O8c 27.11.2015 5:16:45
└ gzGNDbXTUWrU wnH18gtpQDP 28.11.2015 16:49:08
  ├ HWoQGSzMbNmCvWjBanI 08IMw8Jw6e 29.3.2017 16:13:12
  └ TdaKCTErYHxPqzhrYJ CxdYbK6B 4.4.2017 16:59:08
Priessnitzovy lázně Jeseník nebo Dolní Lipová? Alena 3.11.2010 10:09:39
Dudince? Jarda 12.11.2010 11:01:05
└ gFKfSNyyiPGqgMo s82MsxPxiCJy 24.11.2015 14:54:26
Konstantinovy lázně Pavel 29.11.2012 18:07:10
└ Re: Konstantinovy lázně Pavel 29.11.2012 18:08:32
KRITIKA NA STRAVU MANŽELE 8.5.2013 7:25:09
MŮJ DOJEM Z POBYTU STANDA 8.5.2013 7:32:57
Lázeňský dům Luna Jana 27.5.2013 16:09:07
Františkovy Lázně Josef 27.6.2013 16:10:14
└ sbbolthdNoildBtjCoorkc AvessHtf 3.6.2021 4:57:40
Lázně Mšené Zmeskamar 15.7.2013 16:23:38
└ Re: Lázně Mšené letošní klient 2017 2.5.2017 8:32:09
Hotel Panorama Rychnov Karel 10.4.2014 14:46:45
Hotel Olberg lida 21.7.2015 16:13:03
Luhačovice - Alexandria Monulis 10.8.2015 16:57:58
Slevy a rozmanitý výběr Julinka 17.9.2015 16:59:25
Jednoznačně Luhačovice Terule 20.9.2015 13:04:22
co Čeladná lukasm 24.9.2015 11:16:13
└ Re: co Čeladná PETR 27.9.2020 18:23:59
Luhačovice Janča 26.3.2016 15:20:24
wellness hotel Alexandria v Luhačovicích Lenka 15.5.2016 10:20:59
└ Re: wellness hotel Alexandria v Luhačovicích Drahuška 17.6.2016 13:52:48
Wellness Hanakl1 13.1.2017 7:39:18
Wellness v lázních Martina Ku 12.11.2017 15:13:42
wellness Marek 24.11.2017 15:22:50
Hotel - Nové Lázne (Mariánské lázne) Adela 12.11.2019 21:27:10
HOT-LINE: 731 495 820